1. INLEIDING

1.1. Deze ethische en zakelijke gedragscode (“de Code”) van Unit4 is van toepassing op alle werknemers en contractanten (“de Medewerkers”) van Unit4 N.V. en haar dochterondernemingen (“Unit4”). Het doel van de Code is het bevorderen van:

 • Eerlijk en ethisch gedrag, inclusief de ethische behandeling van feitelijke of schijnbare belangenconflicten tussen persoonlijke en professionele relaties;
 • Volledige, eerlijke, accurate, tijdige en begrijpelijke externe en interne communicatie;
 • Naleving van toepasselijke overheidsregels en -voorschriften en interne Unit4-regels en -voorschriften;
 • Snelle interne melding van schendingen van de Code aan de juiste personen die in de Code zijn geïdentificeerd, en
 • Verantwoordelijkheid voor de naleving van de code.

 

1.2. Verschillende werknemers hebben verschillende taken met betrekking tot deze code. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het reflecteren op deze Code met betrekking tot hun individuele situaties en huidige taken, en houden zich aan deze Code terwijl zij hun officiële taken uitvoeren.

 

1.3. Vanwege het belang van deze code vormen schendingen ervan gronden voor disciplinaire maatregelen.

 

 1. GEDRAG

2.1. Elke werknemer zal zijn taken ethisch en eerlijk uitvoeren en uitvoeren. Eerlijk gedrag verwijst naar gedrag dat vrij is van fraude of bedrog. Ethisch gedrag verwijst naar gedrag dat voldoet aan geaccepteerde professionele gedragsnormen, inclusief de onpartijdige behandeling van feitelijke of schijnbare belangenconflicten tussen persoonlijke en professionele relaties.

 

2.2. Een belangenconflict doet zich voor wanneer het privébelang van een Werknemer de belangen van Unit4 op enige wijze belemmert of lijkt te verstoren. Belangenconflicten kunnen ontstaan ​​wanneer een werknemer een actie onderneemt of een belang heeft dat het voor de werknemer moeilijk kan maken om objectieve beslissingen te nemen namens Unit4 of om de taken van de werknemer effectief uit te voeren. Belangenconflicten ontstaan ​​ook wanneer een werknemer, of een lid van de familie van de werknemer, ongepaste persoonlijke voordelen ontvangt, met inbegrip van leningen of garanties van verplichtingen of acquisities van belangen in transacties waarbij Unit4 of zijn klanten of leveranciers betrokken is, als gevolg van de positie van de geassocieerde deelneming met Unit4.

 

2.3. Belangenconflicten zijn over het algemeen verboden als onderdeel van het bedrijfsbeleid van Unit4, tenzij ze zijn goedgekeurd door Unit4. Elke werknemer die zich bewust wordt van een feitelijk of potentieel conflict, of die een vraag heeft over de vraag of er een conflict bestaat, moet dit onder de aandacht brengen van de raad van bestuur van Unit4 (“de raad van bestuur”) en de juridische afdeling van Unit4 (” de juridische afdeling van de manager ‘).

 

 1. COMMUNICATIE

3.1. Elke werknemer zal zijn best doen om ervoor te zorgen dat alle externe en interne communicatie bij de uitvoering van zijn of haar taken volledig, eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk is.

 

3.2. Geen enkele medewerker, behalve diegenen die hiervoor in dienst zijn, mag in de media opmerkingen maken over enig aspect van Unit4, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van de raad van bestuur of de juridische afdeling van de manager is verkregen.

 

3.3. Een werknemer zal niet bewust:

 • wezenlijk valse of misleidende communicatie met betrekking tot Unit4 maken, of toestaan ​​of bevelen.
 • nalaten om materiële valse en misleidende communicatie met betrekking tot Unit4 te corrigeren;
 • een document met materieel valse en misleidende informatie ondertekenen of een ander toestaan ​​te ondertekenen; of
 • materieel vals of niet reageren op specifieke externe of interne vragen.

 

 1. NALEVING

In overeenstemming met het beleid van Unit4 om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, is het de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke werknemer om zich te houden aan de normen en beperkingen die door die wetten, regels en voorschriften worden opgelegd.

 

 1. RAPPORTAGE

Elke Medewerker neemt alle passende maatregelen om elke bekende schending van de Code door een andere Medewerker van Unit4 te stoppen. Daartoe, naast de rapportage bedoeld onder 2.3 van deze Code worden werknemers aangemoedigd om de klokkenluidersprocedures van Unit4 te gebruiken om inbreuken op de Code te melden.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De principes en verantwoordelijkheden in de Code zijn belangrijk voor Unit4 en moeten serieus worden genomen. Elke werknemer heeft de plicht ervoor te zorgen dat zijn of haar acties voldoen aan de vereisten van de Code.

 

 1. WIJZIGINGEN / AFWIJZINGEN

Als gevolg van de toezegging van Unit4 om haar beleid en procedures actueel te houden, kan de Code van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen of een verklaring van afstand van enige bepaling van de Code moeten schriftelijk worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en onmiddellijk worden bekendgemaakt, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 1. ALGEMEEN

De Code beschrijft de fundamentele principes en beleidslijnen die de Medewerkers dekken met betrekking tot hun gedrag van de zaken van Unit4. Het is niet bedoeld en creëert geen rechten voor een geassocieerde deelneming, klant, leverancier, concurrent, aandeelhouder of enige andere persoon of entiteit. De Code is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door Unit4 en houdt op geen enkele manier een erkenning in, door of namens Unit4, van enig feit, omstandigheid of juridische conclusie.