Informatiepagina coronavirus

Laatste update: 3 juni 2020

 

Wereldwijd mag de huidige stand van zaken ondertussen met recht een crisis genoemd worden. Onze experts hebben informatie verzameld en op deze pagina gebundeld. Wij zullen deze pagina regelmatig updaten zodra er meer nieuws bekend is.

 

Op 17 maart jl. heeft de overheid een eerste ‘Noodpakket banen en economie’ bekend gemaakt in verband met de uitbraak van het coronavirus. Dit pakket zal naar verwachting miljarden euro’s per maand gaan kosten en heeft als doel de banen te behouden en de economische gevolgen te beperken. Hieronder zullen de maatregelen, die betrekking hebben op de personeels- en salarisadministratie kort worden toegelicht.

 

Naast de overheidsmaatregelen zijn er ook maatregelen vanuit de diverse pensioen- en bedrijfstakfondsen. Ook zullen financiële afspraken tussen de werkgever- en de werknemer geraakt kunnen worden, omdat veel werknemers thuis werken of helemaal niet kunnen werken.


 

Hoe onze klanten omgaan met de coronacrisis
Het zijn ongekende tijden. De maatregelen van de Nederlandse regering om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken raken ons allemaal. Wij spraken met twee van onze Unit4 Personeel & Salaris-klanten over de impact van de coronacrisis op hun werk.

 

  • Lees het interview met Nicole Rodijk, HR manager bij Toray Advanced Composites, toonaangevend leverancier van thermohardende en thermoplastische composietmaterialen: “Ik mis het persoonlijke contact en daarmee de feeling met de verschillende afdelingen en medewerkers binnen het bedrijf, maar word regelmatig verrast door de creativiteit die collega’s aan de dag leggen om hun werk toch zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.”
  • Lees het interview met Martijn van den Dungen, Financieel Directeur van Covebo Uitzendgroep, uitzendbureau van zowel Nederlandse als internationale vakkrachten: “In deze crisistijd werken we hard aan het betrokken houden van onze medewerkers en uitzendkrachten. Wat ik me vooraf niet realiseerde is de onderlinge saamhorigheid die je hiermee creëert: dit overkomt ons, maar samen komen we sterker uit de strijd.”

Werktijdverkorting (wtv-regeling)

In 2004 zijn er beleidsregels opgesteld voor een ontheffing op het verbod op werktijdverkorting, de wtv-regeling. Een regeling waarmee de werkgever zijn personeel kan behouden, ondanks dat er sprake is van een fors verlies aan werkuren door calamiteiten die buiten het ondernemersrisico vallen. Deze regeling is niet berekend op de coronacrisis en is per 1 maart 2020 ingetrokken. Hiervoor komt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in de plaats. Ingediende wtv-aanvragen zullen worden afgehandeld als aanvragen voor de nieuwe regeling.

 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Per 1 maart heeft de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) de regeling voor werktijdverkorting (wtv) vervangen. Ingediende wtv-aanvragen zullen worden afgehandeld als aanvragen voor de nieuwe regeling. Wanneer de werkgever verwacht als gevolg van de coronacrisis na 1 maart een omzetdaling te hebben van tenminste 20%, dan kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV. De NOW is niet gekoppeld aan de WW. Hierdoor zal het aanvraagproces relatief eenvoudig zijn en worden er geen WW-rechten van de werknemer aangesproken.

 

De NOW 1.0 is een loonkostensubsidie voor de loonkosten over maart tot en met mei. De verlengde regeling, NOW 2.0 is een subsidie voor de loonkosten over juni tot en met september. De verlengde regeling verschilt op enkele punten van de NOW 1.0. Ook zijn enkele wijzigingen doorgevoerd op de eerste subsidieregeling. Hierdoor kunnen sommige werkgevers alsnog in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, zoals seizoensbedrijven en situaties bij bedrijfsovernames.

 

De belangrijkste voorwaarden waaronder de werkgever een beroep kan doen op deze regeling zijn:

  • Omzetdaling van tenminste 20% vanaf 1 maart 2020, over een meetperiode van 3 maanden. De meetperiode is maart-mei, of april-juni, etc. De meetperiode van de NOW 2.0 sluit aan op de meetperiode van de 1.0. Bij de aanvraag voor de tegemoetkoming geef je aan welke meetperiode jij wilt volgen;
  • Er wordt voor de betrokken werknemers geen ontslag aangevraagd op grond van bedrijfseconomische redenen. Wordt er toch ontslag aangevraagd, dan zal de subsidie gekort worden. Die korting bedraagt onder de NOW 1.0 150% en onder de NOW 2.0 100% voor die werknemers;
  • Het loon wordt aan de betrokken werknemers 100% doorbetaald, ook indien het hier bijvoorbeeld oproepkrachten betreft;
  • Onder extra voorwaarden kunnen werkmaatschappijen binnen een concernverband ook in aanmerking komen voor de subsidieregeling bij een minimale omzetdaling van 20% bij die werkmaatschappij. Er worden daarvoor eisen gesteld aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging. Daarnaast is een aanvullende accountantscontrole vereist. Voor de volledige beschrijving van de voorwaarden wordt verwezen naar de brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 april 2020.
  • Onder de NOW 2.0 heeft de werkgever de verplichting de werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat deze zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie;
  • Werkgevers die geen gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0, kunnen toch een beroep doen op de NOW 2.0.

 

Bij een omzetdaling van 100% is de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonkosten. Hierin is een opslag voor werkgeverlasten verwerkt van 30% (NOW 1.0) of 40% (NOW 2.0). De werkgever zal een voorschot ontvangen van 80% van de tegemoetkoming op basis van de loonsom in de loonaangifte over januari of maart. Dit is vooral afhankelijk van de periode waarop de NOW-subsidie betrekking heeft. Na afloop wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom in de loonaangiften over de subsidieperiode. Meer informatie over de hoogte van de tegemoetkoming kunt u hier vinden bij het UWV.

 

Om een tegemoetkoming voor de NOW aan te vragen klikt u op deze pagina van het UWV. U kunt tot en met 5 juni 2020 een aanvraag indienen voor de NOW 1.0. De NOW 2.0 kan aangevraagd worden vanaf 6 juli.

 

Afhankelijk van de hoogte van de subsidie of het voorschot daarop, zal een derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig zijn. Wanneer een accountantsverklaring niet is vereist, zullen steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd.

  • Bedraagt het voorschot € 20.000 of meer, of het vastgestelde bedrag bedraagt € 25.000 of meer, dan is een derdenverklaring vereist, waarmee de omzetdaling wordt bevestigd. Deze verklaring kan worden afgegeven door bijvoorbeeld een administratiekantoor of brancheorganisatie;
  • Bedraagt het voorschot € 100.000 of meer, of het vastgestelde bedrag bedraagt € 125.000 of meer, dan is een accountantsverklaring vereist, waarmee de omzetdaling wordt bevestigd.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 1 januari jl. is de wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op diverse punten ingevoerd. Het noodpakket voorziet in aanvullende maatregelen op twee bepalingen in deze wetgeving.

 

Premiedifferentiatie en de 30% marge

In de WAB is bepaald dat wanneer er sprake is van een vaste arbeidsovereenkomst met een werknemer, dat dan het lage WW-percentage van toepassing is. Is sommige situaties moet deze premie herzien worden tot een hoge WW-premie. Eén van de redenen is dat de daadwerkelijk verloonde uren in een kalenderjaar, meer dan 30% afwijkt van de contractueel overeengekomen uren. Deze bepaling kan door de coronacrisis voor bepaalde sectoren ongunstig uitpakken, zoals de zorgsector. Inmiddels heeft het kabinet besloten om deze maatregel voor 2020 op te schorten. Om de tijdelijke opschorting uitvoerbaar te houden, is dit een generieke maatregel voor alle werkgevers. Per 2021 zal wel weer gecontroleerd moeten worden op een overschrijding van meer dan 30%.

 

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

In de WAB is bepaald dat wanneer er sprake is van een vaste arbeidsovereenkomst met een werknemer, dat dan het lage WW-percentage van toepassing is. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat er sprake moet zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Voor bestaande werknemers moest deze overeenkomst uiterlijk in de administratie aanwezig zijn op 1 januari 2020, maar de minister heeft de werkgevers begin december hiervoor extra tijd gegeven. De huidige situatie is aanleiding om deze coulanceperiode te verlengen tot en met 30 juni 2020.

 

Overige maatregelen voor de loonadministratie

 

Reiskostenvergoeding

Ontvangt de werknemer een vaste reiskostenvergoeding (WKR: gerichte vrijstelling) voor zijn woon-werkverkeer, dan hoeft deze niet gelijk gestopt te worden op het moment dat de werknemer geen reiskosten meer heeft. De Belastingdienst stelt hiervoor in het Handboek Loonheffingen 2020, dat de vergoeding maximaal 6 weken doorbetaald mag worden. Op 14 april heeft de minister via een beleidsbesluit afgekondigd, dat vanwege de huidige bijzondere omstandigheden de werkgever de reiskosten onbelast mag blijven vergoeden op basis van het oorspronkelijke reispatroon.

 

Administratieve verplichtingen en het anoniementarief

Op dit moment is het voor een werkgever niet altijd mogelijk om aan de administratieve verplichtingen te voldoen, zoals de identificatieplicht en het vastleggen van een geldig BSN. In het beleidsbesluit van 14 april is aangegeven dat het anoniementarief dan niet toegepast hoeft te worden, onder voorwaarde dat alsnog aan de verplichtingen wordt voldaan wanneer dat redelijkerwijs weer mogelijk is. De Belastingdienst krijgt de ruimte om hier soepel mee om te gaan.

 

Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2020 is de vrije ruimte van de werkkostenregeling 1,2%. Tot en met € 400.000 is er 0,5% extra vrije ruimte. Dat geeft maximaal € 2.000 extra ruimte. De staatssecretaris heeft als coronamaatregel een verdere verruiming aangekondigd tot en met € 400.000. De werkgever krijgt zo meer ruimte om de helden, de thuiswerkers en alle anderen een hart onder de riem te steken en mogelijk ook om een royalere kerstborrel te organiseren bij een horecagelegenheid.
Voor 2020 zal de vrije ruimte tot en met € 400.000 worden verhoogd tot 3%. Dat is € 5.200 extra boven op de € 2.000; totaal dus maximaal € 7.200 extra.

 

Uitstel van betaling

Belastingdienst

Wanneer de ondernemer door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kan per brief bij de Belastingdienst uitstel van betaling worden aangevraagd voor van o.a. de af te dragen loonheffingen. Na ontvangst van de brief wordt direct het uitstel verleend en worden de invorderingsmaatregelen gestopt. De inhoudelijke beoordeling zal pas later plaats vinden. Een uitstel van betaling leidt niet tot een uitstel voor het doen van de aangifte.

De Belastingdienst heeft een online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’, waar in 1 keer voor de diverse belastingen uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Klik op deze pagina van de Belastingdienst voor meer informatie. Deze maatregel is inmiddels verlengd tot 1 oktober 2020.

 

Pensioen- en andere bedrijfstakfondsen

Diverse pensioen- en bedrijfstakfondsen hebben aangegeven uitstel van betaling te geven, wanneer de werkgever als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft. Informeer hiernaar bij de (uitvoerder) van de betreffende fondsen. Net als bij de aangiften voor de Belastingdienst, zal ook hier een uitstel van betaling niet leiden tot uitstel van aangifte. De aangifte voor de pensioen- en bedrijfstakfondsen dient tijdig ingezonden te worden.

 

Nuttige links

Meer informatie kan je o.a. vinden op: